X

Ta strona używa cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie
Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne

 
 

Dzisiaj jest sobota, 20 styczeń 2018r,

Rekrutacja III LO

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do pięciu klas pierwszych liceum

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi  im.Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do pięciu klas pierwszych liceum :


Klasa I A – o profilu humanistycznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: historia, wiedza o społeczeństwie, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j. angielski i drugi język do wyboru (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański). Przedmioty uzupełniające: przyroda,  podstawy psychologii, podstawy prawa, język łaciński. Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, biorą udział w Akademii Młodych Prawników. Absolwenci tych klas z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, studia filologiczne, historia, dziennikarstwo.
Szkolny Plan Nauczania 2017/2018 - 2019/2020 [ pobierz ]


Klasa I B – o profilu biologiczno – chemicznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j. angielski i drugi język do wyboru (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański). Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński. Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych. Uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych, w tym ratownictwie medycznym i laboratoriach na Uniwersytecie Opolskim. Absolwenci tych klas najczęściej studiują na kierunkach medycznych, chemicznych, biologicznych.
Szkolny Plan Nauczania 2017/2018 - 2019/2020 [ pobierz ]


Klasa I C - o profilu dwujęzycznym z wykładowym językiem angielskim - klasa modułowa MBA
Medicine – przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru; przedmioty w języku angielskim: biologia, chemia. Business – przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do wyboru; przedmioty w języku angielskim: matematyka, podstawy ekonomii. Administration - przedmioty w rozszerzeniu: wiedza o społeczeństwie, historia, trzeci przedmiot do wyboru; przedmioty w języku angielskim: historia, wiedza o społeczeństwie.Bardzo wysoki poziom języka angielskiego w wymiarze 6 godzin na poziomie dwujęzycznym, drugi język do wyboru (j.francuski, j.hiszpański, j.niemiecki). Nauka w klasie MBA to możliwość zdawania matury dwujęzycznej oraz efektywne przygotowanie do studiów w kraju i za granicą.
Szkolny Plan Nauczania 2017/2018 - 2019/2020 [ pobierz ]

 
Klasa I D –- o profilu matematyczno – informatycznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j. angielski,  drugi język do wyboru (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański). Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, ekonomia w praktyce. Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia z zakresu informatyki i fizyki. Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.
Szkolny Plan Nauczania 2017/2018 - 2019/2020 [ pobierz ]

Klasa I E – o profilu lekarskim – nowa klasa pod patronatem kierunku lekarskiego  Uniwersytetu Opolskiego. Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia i chemia, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j.angielski, drugi język do wyboru (j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpański). Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński. Uczniowie będą brać udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych na uczelni przez kadrę naukową Uniwersytetu Opolskiego, oraz w projektach preorientacji zawodów medycznych.
Szkolny Plan Nauczania 2017/2018 - 2019/2020 [ pobierz ]

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły
 

 


Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej- Curie w Opolu
na rok szkolny 2017/2018

 


Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r.,poz.60) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN
z dnia 14 marca 2017 r.i Zarządzenia nr 6  Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. i Zarządzenia nr 11 OKO z dnia 12 kwietnia 2017 r.uchwala się:

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu
w roku szkolnym 2017/2018.


Postępowanie kwalifikacyjne:1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSO w Opolu
– członkowie komisji:
   • wychowawcy przyszłych klas pierwszych
   • doradca zawodowy
   • nauczyciel informatyki (jako administrator systemu)
   • inni nauczyciele

2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły.

3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba pkt. uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (28 miejsc w klasach 1a, 1b, 1d, 1e i 30 miejsc w klasie 1c)

4. W roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.

5.  W roku szkolnym 2017/2018 w PLO nr III zostaną utworzone następujące klasy o ukierunkowaniu:

I A – humanistycznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: historia, wiedza o społeczeństwie, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j. angielski i drugi język do wyboru (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański)

I B – biologiczno – chemicznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j. angielski i drugi język do wyboru (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański)


I C – dwujęzyczna z wykładowym j. angielskim. Klasa składa się z 3  modułów : Medicine– przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru; przedmioty w języku angielskim: biologia, chemia. Business – przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do wyboru; przedmioty w języku angielskim: matematyka, podstawy ekonomii. Administration - przedmioty w rozszerzeniu: wiedza o społeczeństwie, historia, trzeci przedmiot do wyboru; przedmioty w języku angielskim: historia, wiedza o społeczeństwie. Język angielski w wymiarze 6 godzin na poziomie dwujęzycznym, drugi język do wyboru (j.francuski, j.hiszpański, j.niemiecki).

I D – matematyczno – informatycznym pod patronatem Politechniki Opolskiej – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j. angielski,  drugi język do wyboru (j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański)

I E – lekarska pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru. Języki obce: j.angielski, drugi język do wyboru (j.niemiecki, j,francuski, j.hiszpański)


Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (lista olimpiad i konkursów – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2017 Opolskiego Kuratora Oświaty) na podstawie imiennego zaświadczenia.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego po spełnieniu wszystkich warunków i uzyskania pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjów i laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego ( załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2017 OKO).

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klas: 1a, 1b, 1d, 1e może uzyskać maksymalnie 200 pkt. W klasie 1c można uzyskać maksymalnie 210 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (max po 20 pkt. za każdą z pięciu części egzaminu) :
a) język polski
b) historia i wiedza o społeczeństwie
c) matematyka
d) przedmioty przyrodnicze
e)  język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
Przeliczenie: 1% odpowiada 0,2 pkt. za każdą część egzaminu.

2. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczone są w stopniu:
1. celujący – 18 pkt
2. bardzo dobry -17 pkt
3. dobry – 14 pkt
4. dostateczny- 8 pkt
5. dopuszczający – 2 pkt

•    W przypadku kandydatów do klasy o  humanistycznej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a.) historii
b.) wiedzy o społeczeństwie


•    W przypadku kandydatów do klasy biologiczno – chemicznej brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a.) biologia
b.) chemia


•    W przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

MODUŁ MEDICINE:
a.) język angielski
b.) biologia
MODUŁ BUSINESS:
a.)    język angielski
b.)    geografia
MODUŁ ADMINISTRATION:
a.)    język angielski
b.)    wiedza o społeczeństwie

Ponadto kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do testu predyspozycji z języka angielskiego [ karta zgłoszenia ] na stronie www.lo3.opole.pl. Kandydat musi uzyskać minimum.4 pkt.(na 10 możliwych) aby zostać zakwalifikowanym do oddziału dwujęzycznego.
Test z języka angielskiego na poziomie B1.

Zwolnienie z testu określone jest w pkt. 2 wewnątrzszkolnego regulaminu. Osoby zwolnione z testu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły z adnotacją – zwolniony (laureat lub finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego lub laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego).

•    W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu matematyczno – informatycznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a.) informatyka
b.) fizyka
•    W przypadku kandydatów do klasy lekarskiej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a.)    biologia
b.)    chemia

3.  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

4.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt

5.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 pkt.:

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień: ( załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 6 OKO).

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;


- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty: ( załącznik nr  1 i 2 do Zarządzenia nr 6  OKO)

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: ( załącznik nr 3 i 4 do Zarządzenia nr 6 OKO ) na szczeblu :

a) międzynarodowym – 1,2,3 miejsce– przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – 1,2,3 miejsce – przyznaje się 3 punkty
c) wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty
d) powiatowym - 1miejsce – przyznaje się 1 punkt

W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, określonych w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 6 OKO, a absolwent szkoły gimnazjalnej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.W przypadku,  gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Uwaga ! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 


Terminarz rekrutacji:

(zgodnie z Zarządzeniem nr  11 OKO z dnia 12.04.2017 r.)


1. Złożenie w szkole karty zgłoszenia na egzamin z predyspozycji językowych 1C (dwujęzycznej)MBA
od 18. 04. 2017 do 16.05.17
( karta zgłoszenia pobrana ze strony www. szkoły)

2. Przeprowadzenie testu predyspozycji z języka angielskiego
19.05.17 r., godz. 10:00, aula III LO w Opolu


3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu z języka angielskiego
2.06.17 r., godz. 12:00


4. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru (logowanie się do systemu)
od 29.05.17 r. do 23.06.17 r.


5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzone kopie)
od 23.06.17 r. do 27.06.17 r.


6. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
od 23.06.17 r. do 7.07.17 r.


7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych – 10 lipca, godz.12.00


8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego -
od 10.07.17 r. do 13.07.17 r. do godz.12.00


9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły -
14.07.17 godz. 14:0010. Postępowanie uzupełniające
od 15.07.17 r. do 28.08.17 r.

 


Tryb odwoławczy


1,W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.Załącznik został przyjęty uchwałą przez Radę Pedagogiczną ZSO w Opolu
21 kwietnia 2017 r. i opublikowany na stronie www. szkoły.


 

 

Liczba odwiedzin: 3809444

© 2010 ZSO Opole