Ogólne zasady zdalnej pracy z uczniem w dniach od 25.03.2020 do 10.04.2020

Ogólne zasady zdalnej pracy z uczniem w dniach od 25.03.2020 do 10.04.2020

Ogólne zasady zdalnej pracy z uczniem
w dniach od 25.03.2020 do 10.04.2020 r.
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 25.03.2020. – 10.04.2020 r., ustalam zasady prowadzenia z uczniami zajęć dydaktycznych na odległość.

1. Program nauczania:

Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z przyjętym programem nauczania, ze zmianami dotyczącymi ilości realizowanego/zadanego materiału.
Nauczyciele mają możliwość modyfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
Po powrocie do szkoły realizowany materiał w formie on-line będzie podsumowany i może zostać zweryfikowany przez nauczyciela odpowiednią  formą pisemną lub ustną.

2. Formy komunikacji nauczyciela z uczniem:

- wysyłanie przez nauczyciela wiadomości e-mail do uczniów lub rodziców;
- przekazywanie zapisów zadań w dzienniku elektronicznym w miejscu    
  zadań domowych;
- przekazywanie informacji o zadaniach w wiadomościach e-dzienniku;
- wysyłanie materiałów na grupy utworzone przez nauczycieli i uczniów;
- korzystanie z portali społecznościowych (np. Messenger);
- wykorzystywanie internetowych platform i aplikacji edukacyjnych i (np. webex.meetings, padlet, google classroom itp.); oraz linków do materiałów uzupełniających;
- spotkania na Skype;
- komunikacja telefoniczna z uczniem lub rodzicem.
- korzystanie z  platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl, Centralnej                  i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, materiałów wydawnictw edukacyjnych a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

3. Metody pracy z uczniem: moderowana, samodzielna praca uczniów w domu, m.in. poprzez:

- czytanie zadanych tekstów,
- wykonywanie ćwiczeń i zadań, 
- udział w lekcjach on- line
- oglądanie ekranizacji lektur, spektakli teatralnych, materiałów video z różnych zakresów przedmiotowych
- sporządzanie notatek, kart pracy, wypełnianie arkuszy maturalnych przez maturzystów,
- quizy, krótkie referaty i prezentacje, mini – projekty
- komunikacja nauczyciel-uczeń przez dostępne komunikatory i aplikacje

4. Częstotliwość wysyłania materiałów i otrzymywania od uczniów wykonanych zadań:

- raz w tygodniu (przy jednej lub 2 godzinach dydaktycznych w planie),
- dwa razy w tygodniu (przy 3 i więcej godzinach dydaktycznych w tygodniu).

Wszystkie formy i metody pracy z uczniem on-line muszą uwzględniać zasady bezpieczeństwa w sieci, a także wspierać i motywować ucznia do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Czas na przygotowanie, wykonanie i odesłanie przez ucznia zadań nie może naruszać podstawowych zasad higieny pracy umysłowej ucznia.  Należy również uwzględnić problemy wynikające z braku internetu, dostępności komputera przez ucznia itp.

5. Dokumentowanie tematów lekcji w e-dzienniku:

Nauczyciel ma obowiązek zapisywania tematów wszystkich lekcji i zajęć dodatkowych w dzienniku elektronicznym codziennie, bez uwzględniania frekwencji uczniów.

6. Możliwość oceniania przesłanych przez uczniów zadań.

Nauczyciel może dokonać oceny wprowadzonego na odległość materiału, uwzględniając możliwości wykonania i przesłania  przez ucznia odpowiedzi.
Nauczyciel nie może oceniać ucznia za brak wykonania zadania czy ćwiczenia z powodu braku internetowej komunikacji.

7. Zasady komunikacji:

- Wychowawca klasy jest zobowiązany do  komunikacji z uczniem                         i rodzicami oraz wsparcia   w razie problemów.
- Nauczyciel jest zobowiązany do odbierania dwa razy dziennie wiadomości umieszczonych w dzienniku elektronicznym i na  poczcie służbowej.
- Prowadzona jest opieka psychologiczna – pedagogiczna i doradztwo zawodowe w odpowiedzi na potrzeby uczniów.
- Obowiązkiem ucznia jest odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym, sprawdzanie zadanych zadań w zakładce „zadania domowe” i odczytywanie wiadomości mailowych.
- Obowiązkiem kadry kierowniczej szkoły jest monitorowanie realizacji zajęć on-line oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

8. Odpowiedzialnym za wprowadzenie nauczania na odległość jest Dyrektor szkoły. Rodzice mogą zgłaszać do dyrektora zastrzeżenia i uwagi dotyczące zdalnego nauczania na adres: lo3@lo3.opole.pl.

                                                                               
Dyrektor PLO nr III w Opolu
Joanna RaźniewskaZasady wchodzą w życie z dniem 25.03.2020 r.