Regulamin i terminarz rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu - 2020

Regulamin i terminarz rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu - 2020

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w
Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu w roku szkolnym 2020/2021.


Na podstawie:
- art. 154 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996 ze zm.);

- rozporządzenia MEN z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;

- zarządzenia nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r.

- § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493  z późn. zm.)

 

Postępowanie kwalifikacyjne:
 
1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – wicedyrektor PLO III w Opolu
– członkowie komisji:
• wychowawcy przyszłych klas pierwszych
• doradca zawodowy
• administrator systemu
• inni nauczyciele
 
2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły.
 
3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba pkt. uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (30 osób).
 
4. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.
 
5.  W roku szkolnym 2020/2021 w PLO nr III zostaną utworzone następujące klasy o ukierunkowaniu:
 
I A – uniwersytecka klasa o profilu społeczno-humanistycznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Kierunkowe zajęcia dodatkowe: kultura języka, podstawy psychologii, podstawy prawa, język łaciński. Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego: Nauk Społecznych, Prawa i Administracji i Filologicznym.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in. prawo, socjologia, pedagogika, psychologia, filologia polska, historia, dziennikarstwo.
[ siatka ]
 
I B – lekarska, pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia i matematyka. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych przygotowujących do studiów medycznych na WL UO.  
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynryjnych i farmaceutycznych.
[ siatka ]
 
I C – dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym, z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii oraz zajęciami uzupełniającymi te przedmioty o nauczanie w języku angielskim. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasa o wyjątkowym profilu bilingwalnym, łącząca przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych (CLIL), realizująca tematyczne projekty edukacyjne.
[ siatka ]
 
I D – o profilu matematyczno-informatycznym - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji (fizyka lub geografia). Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.
Uwaga! Warunkiem utworzenia grupy jest zadeklarowanie przez przynajmniej 12 kandydatów wyboru drugiego języka obcego.
[ siatka ]

PLO nr III w Opolu uzyskało status szkoły kandydującej w programie Diploma Programme International Baccalaureate (czyli programie edukacyjnym dla szkół średnich kończącym się maturą  międzynarodową). Szkoła ubiega się  o uzyskanie pełnej autoryzacji.  Planowane jest utworzenie oddziału IB w klasie III i IV liceum.
 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
 
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej  na podstawie imiennego zaświadczenia.
 
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego po spełnieniu wszystkich warunków i uzyskania pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są  laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (plus dodatkowe 10 pkt do kl. 1C).

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:
 
1. Wyniki egzaminu po szkole podstawowej:
a) język polski – mnoży się przez 0,35,
b) matematyka – mnoży się przez 0,35,
c) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 
2. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału,  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przeliczone są w stopniu:
1. celujący – 18 pkt
2. bardzo dobry -17 pkt
3. dobry – 14 pkt
4. dostateczny- 8 pkt
5. dopuszczający – 2 pkt
 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu społeczno- humanistycznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) historia
b) wiedza o społeczeństwie
 
W przypadku kandydatów do klasy lekarskiej  brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia
 
W przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) chemia
b) biologia
 
Ponadto kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do testu kompetencji z języka angielskiego. Wypełnioną kartę zgłoszenia na test należy przesłać na adres e-mail szkoły sekretariat@lo3.opole.pl w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Kandydat musi zaliczyć test na minimum 4 pkt (na 10 możliwych), aby zostać zakwalifikowanym do oddziału.

Zwolnieniu z testu są laureaci lub finaliści Olimpiady Języka Angielskiego oraz laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, ale muszą złożyć wniosek do szkoły w terminie 15.06 – 22.06.2020 r. i ksero zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.
Test z języka angielskiego na poziomie A2.
Termin egzaminu jest ustalony w Regulaminie i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty.
Drugi termin przeprowadzenia testu kompetencji językowych jest wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do niego  w pierwszym terminie.
 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu matematyczno–informatycznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
W module z fizyką rozszerzoną:
a) informatyka
b) fizyka
W module z geografią rozszerzoną:
a) informatyka
b) geografia

3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 
4.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 
5.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 pkt.:
 
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień.
 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
 
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty
 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 
 
 3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) i 2), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu :
 
a) międzynarodowym – 1, 2, 3 miejsce– przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – 1,2, 3 miejsce – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - 1 miejsce – przyznaje się 1 punkt.
 
W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
W przypadku,  gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 
 
Uwaga! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 
 

Terminarz rekrutacji:

______________________
  
* Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu w wersji papierowej (obowiązuje dystans 2 m od innych osób oraz noszenie  maseczek)

 

Tryb odwoławczy
 
1. W terminie do 22  sierpnia  2020 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej PLO III w dniu 28 maja 2020r.