Drodzy Ósmoklasiści/Drodzy Rodzice!

Drodzy Ósmoklasiści/Drodzy Rodzice!

Przypominamy najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:
1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
albo:
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2) 12 sierpnia br. do godz. 12.00  ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na tablicy w holu szkoły na parterze i na stronie internetowej szkoły).

3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. do godz. 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli dokumenty te nie zostały wcześniej złożone).

4) 19 sierpnia br. do godz. 14.00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (na tablicy w holu szkoły na parterze i na stronie internetowej szkoły).