REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA

Dot. realizacji  Projektu „Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących  Miasta Opola” 
KSI nr POKL.09.01.02-16-053/09
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA


w Zespole Szkół Ogólnokształcących – III Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu


Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących  Miasta Opola”  (dalej zwany Projektem) w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Urząd Miasta Opola oraz licea ogólnokształcące funkcjonujące w Opolu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


I. Postanowienia ogólne.

 1. Do udziału w projekcie mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących – III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.
 2. Projekt obejmuje następujące elementy programu rozwojowego:
  a) zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, chemii, fizyki, matematyki,
  b) zajęcia kompetencyjne z wykorzystaniem ITC
  c) warsztaty doradztwa zawodowego.  
 3. Beneficjenci mają prawo udziału w jednym, dwóch lub trzech elementach programu rozwojowego jednocześnie.
 4. Zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, chemii, fizyki, matematyki
  a) przeznaczone są dla 60 osób. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej.
  b) liczba godzin w ramach 1 grupy: 49 godzin lekcyjnych/ na osobę;
  c) Zajęcia  będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne;
  d) beneficjentom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (podręcznik, materiały ćwiczeniowe, materiały piśmienne,);
  e) zajęcia będą odbywać się od października 2009 r. do maja 2010 r.
 5. Zajęcia kompetencyjne z wykorzystaniem ITC
  a) przeznaczone są dla 60 osób. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej.
  b) liczba godzin w ramach 1 grupy: 1 godzina lekcyjna/ na osobę;
  c) Zajęcia  będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej;
  d) beneficjentom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (materiały ćwiczeniowe, CD);
  e) zajęcia będą odbywać się od października 2009 r. do listopada 2009 r.
 6. Warsztaty doradztwa zawodowego:
  a) przeznaczone są dla 60 osób. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej
  b) liczba godzin w ramach 1 grupy: 2 godziny lekcyjne/ na osobę;
  c) Zajęcia  będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej;
  d) zajęcia będą odbywać się od października 2009 r. do marca 2009 r.
 7. Uczestnictwo w Programie rozwojowym szkoły jest bezpłatne.

II.  Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie.

 1. Informacja o terminie rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu, stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej szkoły.
 2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców  „Formularza Zgłoszenia Udziału” stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, do dnia 13 października 2009 w sekretariacie szkoły;
 3. Ostatecznej rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Dyrektora szkoły.
 4. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestników spośród uprawnionych beneficjentów, na podstawie złożonych przez uczniów „Formularzy Zgłoszeń”,
 5. Zgłoszenia uczestnictwa po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. W przypadku dużej liczby chętnych dodatkowo decydować będzie:
  - kryterium dochodu (priorytetowo będą traktowani uczniowie o najniższych   
  dochodach, dochód obliczany wg ustawy z dnia 28 listopada 2003r.                     o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
  - zameldowanie na terenach wiejskich,
  - oceny uzyskane na koniec roku szkolnego 2008/2009 z biologii, chemii, fizyki, matematyki,
  - kolejność zgłoszeń.
 7. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Lista ta będzie podstawą ponownej rekrutacji,
  w przypadku rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie z uwzględnieniem
  ust. 6.
 8. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie poszczególnych beneficjentów zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w szkole.
 9. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 10. Zakwalifikowany do udziału w projekcie uczeń zobowiązany jest do wypełnienia „Deklaracji Uczestnictwa”, którą stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 11. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy:
  1)  uczeń rezygnuje ze szkoły,
  2)  opuścił powyżej 20% zajęć w danym module bez usprawiedliwienia,
  3)  przerwał udział w projekcie,
  4)   inne losowe wydarzenia.
  W przypadku wystąpienia ww. okoliczności uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu oddaje otrzymane materiały dydaktyczne. Zostaną one przekazane osobie z listy rezerwowej.
 12. Beneficjenci mają obowiązek wykazania się 80% frekwencją udziału w zajęciach.            Niespełnienie powyższego warunku powoduje wykluczenie z projektu.
 13. Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.

 III. Postanowienia końcowe.

 1. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogramy zajęć) w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej projektu oraz na tablicy informacyjnej w szkole.
 2. Za kontakt z beneficjentami odpowiada koordynator szkolny zatrudniony w szkole.
 3. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).