Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rekrutacja


Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej–Curie w Opolu w roku szkolnym 2022/2023

 

Na podstawie:
- art. 154 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.);

- rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737);

- zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 (załącznik nr 1);

- zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim;

- § 11a, § 11b, ust. 1 i § 11bab rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Postępowanie kwalifikacyjne:

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie:

– przewodniczący komisji – wicedyrektor PLO III w Opolu

– członkowie komisji:

• wychowawcy przyszłych klas pierwszych
• doradca zawodowy
• administrator systemu
• inni nauczyciele

2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły.

3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (28 osób).

4. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.

5.  W roku szkolnym 2022/2023 w PLO nr III zostaną utworzone następujące klasy:

 

I A – uniwersytecka klasa o profilu społeczno-psychologicznym

 • kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski, WOS i trzeci przedmiot w zależności od grupy: historia w grupie społecznej i biologia w grupie psychologicznej.
 • Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Kierunkowe zajęcia dodatkowe: podstawy prawa i podstawy psychologii (w zależności od grupy).
 • Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego: Nauk Społecznych, Prawa i Administracji i Filologicznym.
 • Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in. prawo, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, filologia polska.

 

I B – klasa lekarska, biologiczno-chemiczna pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu    
        Opolskiego

 • Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia i matematyka.
 • Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych na uczelni przygotowujących do studiów medycznych.
 • Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych, farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.

 

I C – ODDZIAŁ MIĘDZYNARDOWY z certyfikatem International Baccalaureate Diploma Programme

          

 • Klasa I i II z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym, z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii oraz zajęciami uzupełniającymi te przedmioty o nauczanie w języku angielskim i przedmioty przygotowujące do IB DP realizowanego w klasie III i IV pełnego programu tzw. matury międzynarodowej.
 • Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Klasa o wyjątkowym profilu bilingwalnym, będąca klasą programu dyplomowego Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme),  łącząca przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych, realizująca tematyczne projekty edukacyjne.

 

I D – klasa matematyczno-informatyczna

 • Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka i trzeci przedmiot w zależności od grupy: fizyka lub geografia.
 • Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
 • Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne (np. ekonomia, bankowość, administracja, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze)

 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
 
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej  na podstawie imiennego zaświadczenia.
 
2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału międzynarodowego po spełnieniu wszystkich warunków i uzyskaniu pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są  laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (plus dodatkowe 10 pkt do kl. 1C).

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:
 
1. Wyniki egzaminu po szkole podstawowej:

a) język polski – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35,
b) matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35,
c) języka obcego nowożytnego – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3.
 
2. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przeliczone są w stopniu:

1. celujący – 18 pkt
2. bardzo dobry -17 pkt
3. dobry – 14 pkt
4. dostateczny- 8 pkt
5. dopuszczający – 2 pkt
 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu społeczno-psychologicznym (I A) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. wiedza o społeczeństwie

4a.  historia w grupie społecznej

4b.  biologia w grupie psychologicznej


W przypadku kandydatów do klasy lekarskiej (I B) brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia


W przypadku kandydatów do oddziału międzynarodowego (I C) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

Ponadto kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Kandydat musi zaliczyć test na minimum 4 pkt (na 10 możliwych), aby zostać zakwalifikowanym do oddziału.

Zwolnieniu z testu są laureaci lub finaliści Olimpiady Języka Angielskiego oraz laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, ale muszą złożyć wniosek do szkoły w terminie od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00 i ksero zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.

Test z języka angielskiego na poziomie A2+.

Termin sprawdzianu kompetencji językowych jest ustalony w Regulaminie i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Drugi termin przeprowadzenia testu kompetencji językowych jest wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do niego  w pierwszym terminie.

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu matematyczno–informatycznym (I D) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. informatyka

4 a. fizyka w grupie fizycznej

4 b. geografia w grupie geograficznej

3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 
4.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 
5.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max. 18 pkt.:
 
1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) i 2), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

a) międzynarodowym – 1, 2, 3, 4, 5 i 6 miejsce– przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – 1, 2, 3, 4 i 5 miejsce – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – 1, 2 i 3 miejsce – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – 1 i 2 miejsce – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Uwaga! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - do wszystkich klas oprócz 1C - oddziału międzynarodowego International Baccalaureate Diploma Programme (logowanie do systemu).
 • od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjecie do klasy 1C - oddziału międzynarodowego International Baccalaureate Diploma Programme (logowanie do systemu).
 • 7 czerwca 2022 r. godz. 12.00 - 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (I termin).
 • 21 czerwca 2022 r. godz. 12.00 - 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (II termin) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.
 • 14 czerwca 2022 r. godz. 12.00 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla I terminu).
 • 28 czerwca 2022 r. godz. 12.00 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla II terminu).
 • od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopie) i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie). Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą składać oryginały świadectw i zaświadczeń.
 • 12 i 13 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – weryfikacja danych o osiągnięciach.
 • 20 lipca 2022 r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 20 do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dodatkowe informacje:  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Tryb odwoławczy

 
1. W terminie do 4 sierpnia 2022 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej PLO III w dniu 24 lutego 2022 r.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.